regulamin konkursu "Codzienne rymowanki z Endo"

sobota, 14 maja 2011
REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator i czas trwania Konkursu:
1.1Organizatorami konkursu pod nazwą „Codzienne rymowanki z Endo” są redakcja ladnebebe.pl oraz  Florintas sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 01-985 Warszawa, ul. Dzierżoniowska 5a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305714, kapitał zakładowy w wysokości 3.000.000 zł, NIP 951-225-15-95, REGON 141372590, zwani łącznie dalej „Organizatorami”.
1.2 Konkurs rozpocznie się 16 maja 2011 r. i trwać będzie do 24 maja 2011r.
1.3 Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, za wyjątkiem osób wymienionych 
w pkt. 2.2 regulaminu, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

3, Zasady konkursu:
3.1 W dniu 16 maja 2011 konkurs zostanie ogłoszony na stronie ladnebebe.pl i na profilu endo.pl na Facebooku.
3.2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe – napisać domową rymowankę.
3.3.  Jury Konkursu, w skład którego wejdzie przedstawiciel  firmy Florintas i redakcji ladnebebe.pl, wybierze najciekawsze odpowiedzi, a ich autorów nagrodzi.
3.4 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn niezależnych od Organizatora.

4. Nagrody:
4.1. Nagrodami w Konkursie są 3 wielkie Misie Endo.
4.2. Organizatorzy, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, nabywają własność nagrodzonych prac oraz pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac powstałych w trakcie konkursu rymowanek, zwanych dalej „Utworem”, co obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:
4.2.1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzania kopii lub egzemplarzy Utworu wszelkimi znanymi technikami i przy pomocy wszelkich nośników lub materiałów, w tym technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi: na kliszy fotograficznej, fotografii cyfrowej, drukiem, drukiem offsetowym, nadrukami na materiałach, wyszyciem na materiałach, za pomocą rysunku, grafik, malarstwa, a także wytwarzanie egzemplarzy (nośników) Utworu dowolną techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy oraz przy zastosowaniu dowolnych materiałów.
4.2.2. W zakresie obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami Utworu - wprowadzanie do obrotu, sprzedaż oryginału albo egzemplarzy, użyczanie, najem, dzierżawa i inne formy zezwolenia na korzystanie z oryginału albo egzemplarzy, bez jakichkolwiek ograniczeń.
4.2.3. W zakresie rozpowszechniania Utworu w inny sposób niż opisany w pkt. 4.2.1. i 4.2.2. powyżej:
publiczne odtworzenie, udostępnienie, wystawienie lub wyświetlenie Utworu za pomocą dowolnej techniki,
wprowadzanie Utworu do pamięci komputera lub do niepublicznych sieci komputerowych,
publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności udostępnianie Utworu w sieci Internet, w tym z możliwością zapisu na nośnik danych,nadawanie Utworu za pośrednictwem stacji telewizyjnych, w tym retransmisja, oraz nadawanie Utworu za pośrednictwem satelity, wykorzystanie Utworu do tworzenia innych dzieł, w tym włączania jako części innych dzieł, oznaczanie wszelkich towarów lub usług, w tym także zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego, wzoru zdobniczego, użytkowego, a także innych przewidzianych prawem postaci znaków handlowych lub wzorów, używania jako znaku handlowego, logo, czy jakiegokolwiek innego rodzaju oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorstwo lub oferowane przez niego towary lub usługi, wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji handlowej lub marketingowej, w tym w działaniach reklamowych, promocyjnych lub public relation niezależnie od sposobu tych działań, a w szczególności w związku z reklamą telewizyjną, prasową, zewnętrzną (outdoor), reklamą internetową, a także działaniach promocyjnych prowadzonych w miejscu sprzedaży towarów lub usług. Przeniesienie praw autorskich obejmuje prawo sporządzania i korzystania z opracowania Utworu, a także prawo zezwalania na sporządzanie i korzystania z opracowania Utworu (prawa zależne).
4.3. Lista zwycięzców wraz z pracami zostanie zamieszczona na www.ladnebebe.pl i na stronie  HYPERLINK "http://www.endo.pl" www.endo.pl na co uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.
4.4. Nagrody będą przesłane do zwycięzcy  do dn.  15 czerwca 2011 r.
4.5. Laureaci Konkursu nie mają prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
4.6. Odmowa przyjęcia nagrody lub nieodebranie nagrody w terminie oznacza utratę prawa do nagrody.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...